Szlavónia és Drávaszög

A SZLAVÓNIAI-DRÁVASZÖGI MAGYAR KÖZÖSSÉG

A 2011-es horvátországi népszámlálás adatai szerint 14 ezres magyar közösség a Drávaszögben, Kelet- és Közép-Szlavóniában él. A térség etnikai szempontból rendkívül változatos volt a közelmúltig. Mára a 19-20. század fordulóján még 100 ezres lélekszámú magyarság töredékére csökkent. A magyar többségű települések az ország elmaradott, jellemzően agrárvidékein találhatók. A baranyai Drávaszög tekinthető a közösség tömbterületének, a Drávától délre eső szerémségi és közép-szlavóniai közösségekre pedig a sziget- és szórványlét jellemző.

A magyarság szempontjából kiemelt helye van a térség központjának, Eszéknek, ahol a közösség egyetlen középfokú oktatási intézménye működik. Az anyanyelvi alapfokú oktatás a fontosabb településeken biztosított, azonban a szórványban több helyen csak anyanyelvápolás formájában van lehetőség a magyar nyelv elsajátítására.

Horvátország függetlenedése óta két szervezet jött létre a közösség érdekeinek képviseletére. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és a Magyar Egyesületek Szervezete elsősorban a helyi politika szereplői. Ugyancsak a helyi önkormányzatokban működnek a csupán tanácsadási jogkörrel rendelkező kisebbségi önkormányzatok is. A horvát parlamentben az őshonos kisebbségek biztosított hellyel rendelkeznek, így a horvátországi magyarok képviseletét egy közvetlenül választott képviselő látja el.

Míg a horvátországi kisebbségek jogi háttere rendezettnek tekinthető, a demográfiai problémák sok területen lehetetlenné teszik a jogok érvényesítését. Hasonlóan gondot jelent, hogy az állami finanszírozás az intézményrendszer fenntartására, fejlesztésére nem elegendő. A magyar közösség elsődleges problémája a nagyfokú demográfiai csökkenés, amelyet az elöregedés és az elvándorlás együttes hatása eredményez, ugyanakkor az asszimiláció is jelentősen felgyorsult az utóbbi évtizedekben. Az elvándorlás a hátrányos gazdasági helyzetből adódik, melynek okai között találjuk az előnytelen földrajzi fekvést, és a 90-es évek délszláv háborújának máig tartó hatásait is. A magyar közösséget közvetlenül is érintette a szerb-horvát háborús konfliktus, hiszen a frontvonal a kisebbség által lakott területeken húzódott végig.

Megszakítás